​Kontaktoplysninger

Advokatfirmaet Martinelli I/S

​Alhambravej 7

1826 Frederiksberg C

Telefon: 33 47 79 13

​E-mail: info@adv-martinelli.dk

MARTINELLI ADVOKATFIRMA  •  ALHAMBRAVEJ 7  • 1826 FREDERIKSBERG C ­ • TLF 33 47 79 13   • ­ CVR 28834268