Patrizia Martinelli

Partner/advokat (H)

33 47 79 18

pm@adv-martinelli.dk​

Anders Lindqvist

Partner/advokat (H)​

33 47 79 16

al@adv-martinelli.dk

Victor Makara

Advokatfuldmægtig
33 47 79 15

vm@adv-martinelli.dk

Stine Nelke

Advokatsekretær
33 47 79 11

sn@adv-martinelli.dk

Thomas Nederby

Inkassomedarbejder

33 47 79 10

tn@adv-martinelli.dk​

Janni Teilmann

Advokatsekretærelev
33 47 79 19

​jt@adv-martinelli.dk​

Morten Krogh

Stud.jur.
33 47 79 17

mk@adv-martinelli.dk

MARTINELLI ADVOKATFIRMA  •  ALHAMBRAVEJ 7  • 1826 FREDERIKSBERG C ­ • TLF 33 47 79 13   • ­ CVR 28834268